• نوشته‌ها

    زبان پارسی و ناسیونالیسم ایرانی/افغانستانی

    زبان پارسی و ناسیونالیسم ایرانی/افغانستانیآوارگی و آشنایی با فرهنگ‌های دیگر، ایجاد نگرش و خوانش‌های متفاوت از تاریخ، از پی‌آمدهای خوب جنگ در افغانستان و تغییر رژیم سیاسی در ایران و تاجیکستانند. با آنکه هنوز هم قبیله‌‌منشی در ما بیداد می‌کند و با همه جهان‌دیدگی‌مان نتوانسته‌ایم خودمان را از بند‌ تعلق و اندیشه‌های تمامیت‌خواهانه و انحصارگرایانه برهانیم، حضور جوانانی که فرای…