احیای اقتدار تاجیکان

تاجیکان در مسیر تاریخ چگونه به قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رسیدند و چگونه آن قدرت را از دست دادند؟ تاجیک تاریخی از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟ در بخش دوم نگاهی به تجربهٔ بشری خواهم انداخت. خلقان هم سرنوشت تاجیک خود را چگونه سازمان و سامان دادند؟ در بخش سوم وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی […]
بیشتر بخوانید