ابوسعید ابوالخیر و فیمینسم

آورده‌اند که مریدی به شیخ ابوسعید ابوالخیر شد تا خوابش را تعبیر کناد. پس از جان‌مان‌جوری، مرید به شیخ گفت به خواب دیدم که مادرم به پدرم تبدیل شده و هفته‌یی‌ست این کابوس خواب را از من دزیده. و شیخ دست[...]
بیشتر بخوانید