ابوسعید ابوالخیر و فیمینسم

آورده‌اند که مریدی به شیخ ابوسعید ابوالخیر شد تا خوابش را تعبیر کناد. پس از جان‌مان‌جوری، مرید به شیخ گفت به خواب دیدم که مادرم به پدرم تبدیل شده و هفته‌یی‌ست این کابوس خواب را از من دزیده. و شیخ دست مبارک بر شانهٔ مرید نهاد و گفت: تو راحت بمیر! خوابت برای آیندگان است. قرن‌ها پس از ما جنبشی فیمینست‌ نام پدیده می‌آید که زنانی از ستم مردان به ستوه آمده، موی کوتاه و رفتار مردانه کنند و کودکان پدر از مادر تمیز نتوانند کردن. 

شیخ بدخشانی

با دیگران قسمت کنید